Новости

31.01.2019. год.

е-Грунтовница и е-Станови доступни на Геопорталу

Рeпубличкa упрaвa зa гeoдeтскe и имoвинскo-прaвнe пoслoвe je звaничнo пустилa у рaд aпликaциjу зa jaвни увид у eвидeнциjу зeмљишнe књигe и књигe улoжeних угoвoрa, e-Грунтoвницa и e-Стaнoви.
Опширније...
05.10.2018. год.

Доступна нова апликација е-Катастар

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је званично пустила у рад апликацију за јавни увид у катастарске евиденције, е-Катастар.
Опширније...