Инфраструктура геопросторних података Републике Српске

Инфраструктура Геопросторних Података Републике Српске (ИГПРС) је скуп координисаних активности, правних норми, стандарда, података, технологија и знања с циљем да се сви геопросторни подаци, којима превасходно располажу републички органи управе, али и остали идентификовани субјекти учине доступним за процјену и коришћење путем Интернета.


Стратешки циљеви увођења ИГПРС:

1. РУКОВОЂЕЊЕ И КООРДИНАЦИЈА

Развити ефикасну управљачку структуру неопходну да се имплементира инфраструктура геопросторних података Републике Српске и омогући несметана реализација осталих стратешких циљева.

2. ПРАВНИ ОКВИР И СТАНДАРДИ

Направити свеобухватан јасан и динамичан правни оквир који ће мотивисати субјекте ИГПРС да заједнички доприносе сталном унапређењу инфраструктуре геопросторних података и подржати нови начин ефикасног управљања и коришћења геопосторних података на добробит цјелокупне друштвене заједнице.

3. ГЕОПРОСТОРНИ ПОДАЦИ

Утврдити обим и поузданост свих постојећих геопросторних података који ће бити укључени у ИГПРС, као и начин и динамику прикупљања нових геопросторних података, те извршити њихово усклађивање са INSPIRE и др. стандардима интероперабилности.

4. МЕТАПОДАЦИ

Кроз метаподатке описати све геопросторне податке и сервисе у складу са профилом метаподатака за Републику Српску.

5. ГЕОПОРТАЛ И СЕРВИСИ

Обезбиједити доступност и једноставан приступ свим геопросторним подацима путем једне централне приступне тачке, Геопортала Републике Српске, без обзира на то гдје се подаци физички налазе.

6. КАПАЦИТЕТИ

Омогућити да развој ИГПРС буде праћен сталним унапређењем знања и вјештина, прије свега у оквиру надлежних институција, а касније и у цијелом друштву Републике Српске како би се у потпуности искористиле предности ИГПРС.

Инфраструктура геопросторних података Републике Српске није циљ сама себи, већ начин реализације предности геопросторних података.