Регистар тема геопросторних података у складу са INSPIRE Директивом

Сви геопросторних подаци у Европској Унији су разврстани у три цјелине (анекси), односно 34 теме.

Анекс 1

Координатни референтни системи Системи за јединствено и једнозначно позиционирање просторних информација, као скупа координата: (x,y,z) и/или (φ,λ,h), које се односе на изабрани хоризонтални и вертикални геодетски датум и картографску пројекцију.

Географски грид системи Мреже које се састоје од ћелија различитих просторних димензија (резолуција) са дефинисаним координатним референтним системом и картографском пројекцијом.

Географски називи Називи држава, регија, административних јединица, рељефних облика, вода, саобраћајница или било ког географског или топографског појма од јавног или историјског значаја (топоними).

Административне јединице Засебне области на које је подијељена држава, у оквиру којих остварује своју власт на националном, регионалном и локалном нивоу.

Адресе Положај непокретности одређен адресом као идентификатором, који најчешће садржи назив улице, кућни и поштански број и назив насеља.

Катастарске парцеле Основне просторне јединице које се воде у оквиру катастарских евиденција.

Саобраћајне мреже Друмске, жељезничке, ваздушне и водне саобраћајне мреже и пратећи објекти.

Хидрографија Хидрографски елементи (природни и вјештачки) који укључују и морске области и све остале водне потенцијале и пратеће објекте, укључујући и ријечне базене и дијелове базене.

Заштићена подручја Одређени локалитети којима се управља у складу са међународним, ЕУ и домаћим законодавством како би се остварили циљеви заштите и очувања природне, културне и историјске вриједности.

Анекс 2

Висине Различити начини представљања висина на копну и дубина морског дна. Укључују дигиталне моделе висина, дигиталне моделе терена, дигиталне моделе површина, висинске тачке и изолиније.

Земљишни покривач Физички и биолошки покривач Земљине површине. Укључује вјештачке површине, пољопривредна подручја, шуме, мочваре и сл.

Ортофото Геореференцирани снимци Земљине површине, добијени сателитским или аерофотограметријским снимањима.

Геологија Геолошке карактеристике у складу са саставом и структуром Земље. Подразумијева стјеновито тло, подземне воде и геоморфологију.

Анекс 3

Статистичке јединице Просторне јединице које се користе за прикупљање, обраду, размјену и коришћење статистичких информација.

Објекти Географски положај објеката.

Земљиште Земљиште и слојеви испод површине Земље, описани према дебљини, текстури, структури и садржају честица и органских материја, каменитости, односно према нагибу и предвиђеним капацитетима за складиштење воде и подложности ерозији.

Начин коришћења земљишта Подручје описано у складу са његовом садашњом и будућом, планираном, функционалном димензијом или социјално-економском намјеном (нпр. стамбена, индустријска, комерцијална, пољопривредна, шумска, рекреативна и др.).

Здравље и заштита људи Географска распрострањеност патолошких појава (алергије, тумори, болести дисајних путева, итд.), информација о утицају на здравље (биомаркери, смањење плодности, епидемије) или стању човјека (умор, стрес, итд.) које су непосредно (загађење ваздуха, хемикалије, смањење озонског омотача, бука, итд.) или посредно (храна, ГМО, итд.) везане са квалитетом животне средине.

Јавне службе и комунална инфраструктура Укључује објекте и уређаје комуналне инфраструктуре као што су канализација, управљање отпадним водама, снадбијевање енергијом и водоснадбијевање, али и административне и социјалне владине службе као што су јавна управа, школе, цивилна заштита и болнице.

Праћење стања животне средине Положај и функције система за праћење стања животне средине који укључује осматрање и мјерење емисија, стања животне средине и других параметара екосистема (биодиверзитет, еколошко стање вегетације, итд.), од стране или у име јавних институција.

Производни и индустријски капацитети Индустријски производни погони, постројења за сакупљање воде, рудници, складишта, укључујући и објекте обухваћене Директивом Европског Савјета 96/61/ЕС, која се односи на интегрисану заштиту и контролу од загађења.

Пољопривреда и пољопривредни капацитети Пољопривредни производни објекти, укључујући системе за наводњавање, стакленике и штале.

Демографија Географски размјештај становништва, укључујући појединачне карактеристике становништва (пол, старост, брачно стање, национална припадност) и професионалне и образовне нивое, приказан на различите начине у оквиру различитих просторних јединица.

Подручја посебне намјене и просторне јединице за извјештавање Подручја којима се утврђује посебна намјена (депоније, заштићена подручја око извора питке воде, подручја угрожена нитратима, регулисани пловни путеви на мору или великим копненим воденим површинама, подручја за одлагање отпада, подручја заштићена од буке, подручја са дозволом за истраживање и ископавање руде, подручја ријечних базена, подручја за управљање обалним појасом и др.) и утврђене просторне јединице за које се подносе одговарајући извјештаји на међународном, европском, националном, регионалном и локалном нивоу.

Зоне ризика од природних катастрофа Осјетљива подручја дефинисана у зависности од природних опасности (свим амосферским, хидролошком, сеизмолошким, вулканским појавама и пожарима, које због свог положаја, јачине и учесталости могу да озбиљније утичу на друштво), као што су: поплаве, клизишта и слијегање тла, лавине, шумски пожари, земљотреси, вулканске ерупције.

Атмосферске карактеристике Физички карактеристике у атмосфери. Укључују просторне податке засноване на мјерењима, пројектованим моделима или комбиновано, укључујући и положаје за мјерење.

Метеоролошко-географске карактеристике Временске карактеристике и мјерења: падавине, температура, брзина и смјер вјетра, итд.

Океанографске карактеристике Физичке карактеристике океана (струје, салинитет, висина таласа, итд.).

Морске области Физичке карактеристике мора и сланих водених површина које су подијељене у регије и подрегије са заједничким особинама.

Био-географска подручја Подручја релативно хомогених еколошких карактеристика са заједничким особинама.

Станишта и биотопи Географска подручја посебних еколошких карактеристика значајна за живот различитих организама. Укључују копнене и водене површине које се издвајају по својим еколошким факторима (абиотички и биотички фактори).

Расподјела животињских и биљних врста Географски размјештај животињских и биљних врста приказан на различите начине у оквиру различитих просторних јединица.

Извори енергије Извори енергије укључују положајне и др. информације о различитим изворима енергије (угљеноводоник, енергија воде, био-енергија, соларна енергија, енергија вјетра, итд.).

Минерални ресурси Минерални ресурси укључују положајне и др. информације о различитим минералним ресурсима (руде метала, индустријски минерали, итд.).

Више информација о регистру INSPIRE тема можете пронаћи на сљедећој вези (ен).

Регистар субјеката ИГПРС

Регистар је у изради. У наставку се налази радна верзија Упитника за субјекте ИГПРС.

Упитник за субјекте ИГПРС