> Организација
> О Нама
English
Latinica
О нама

Мјесто и улога Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове одређени су Законом о републичкој управи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08 и 74/10) чији члан 33. и Законом о измјенама и допунама Закона о републичкој управи:

(1) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и друге стручне послове који се односе на: премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање катастра премјера и непокретности, катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе, катастарско класирање и бонитирање земљишта, картографисање територије Републике, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, стручни надзор над пословима премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у државној својини, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе, престанак државне својине, успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини - денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама, имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Република има право располагања, надзорне, нормативно-правне и аналитићке послове и друге послове у складу са законом.

(2) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је самостална републичка управа.
Организација

Drina Banja Luka Doboj Višegradsko jezero Kozara Kanjon Drine Londža Kanjon reke Uvac Manjača Mrkonjić Grad Prnjavor Velika Manjača Na Drini ćuprija Vlašić
Designed by eTerraSoft
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Инфо Катастар Бр 4

Инфо Катастар Бр 5


Инфо Катастар Бр 6

Инфо Катастар Бр 7
> Часописи
С Е Р В И С И
> Вијести
Огласи

Семинари

Регионална Сарадња

Архива


Законска Регулатива
> Геопортали
Геопортал - INSPIRE

Геопортал - Србија

Геопортал - Хрватска

Геопортал - Словенија

Геопортал - Немачка

Геопортал - Шведска

Геопортал - Француска

Геопортал - Пољска
Услови коришћења    |    О Нама     |    Рекламе    |    Контакт
Геопортал
Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са ИНСПИРЕ директивом и другим међународним стандардима у овој области.
е-Катастар
е- КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).
Српос
Мрежа перманентних ГПС/ГНСС станица Републике Српске је сателитски позициони сервис у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
ПРОДАВНИЦА
Веб продавница је апликација преко које је омогућена куповина производа путем интернета. Апликација омогућава избор и куповину података за које је надлежна Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.
Каталог Објеката
Каталог објеката служи као садржај за типове објеката или класа који се могу пронаћи на Геопорталу. У оквиру каталага објеката може се извршити претрага и приступ подацима које поседује Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове.
Каталог Метаподатака
Каталог Метаподатака је веб апликација чији главни циљ је преглед и креирање метаподатака у складу са INSPIRE директивом (2007/2/ЕЦ)1 и INSPIRE Metadata Regulation (1205/2008)2. Каталог Метаподатака омогућава опис скупа просторних података или простроних сервиса у складу са стандардима ИСО 19115:2003 и ИСО 19119:2005iii.