Republicka uprava
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ELEKTRONSKE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA
REPUBLIČKE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PRIJAVA KORISNIKA
 

Podaci prezentovani na servisu eKatastar su neformalnog karaktera i kao takvi se ne mogu smatrati službenim podacima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Podaci se ne smiju kopirati niti koristiti za bilo koju potrebu za koju se koriste službeni podaci ove Uprave.

Službeni izvodi iz evidencija ove Uprave se mogu dobiti u nadležnim područnim jedinicama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na način i u skladu sa Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/12).

Test podatke možete pogledati logovanjem sa korisničkim nalogom test/test.

Statističke podatke o polnoj struktruri vlasnika/posjednika možete pogledati logovanjem sa korisničkim nalogom statpol/statpol.

Prijava eksternih korisnika je na sledećem linku